Home

Siirtosaamiset tuloslaskelmassa

1 000 euroa Kirjattava tuloslaskelmassa Työsuoritukseen perustuva meno Nettokorko Kirjattava kulu tuloslaskelmassa. Siirtosaamiset ja ennakkomaksut Saman konsernin yrityksiltä Muilta Yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset. Rahat ja pankkisaamiset. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut, jollei niitä ole eritelty tuloslaskelmassa Siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä. tuloslaskelmassa ei ole erää Vapaaehtoisten varausten muutos Tuloslaskelmassa on myös tilikauden tulos, joko voitto tai tappio. Tuotot ovat tilikaudelle kuuluvia tuloja. Suoriteperusteisesti laadittavassa tuloslaskelmassa tulon katsotaan olevan tilikaudelle..

Video:

Toimitilavuokrat on esitetty omana eränään tuloslaskelmassa . 7. Tilintarkastajan palkkiot. Siirtosaamiset 4 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Maksamattomat osakkeet ja osuudet Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osuudet saman konsernin..

Tuloslaskelma - Wikipedi

Vuosikertomu

Voitonjako ei näy tuloslaskelmassa. Siirtosaamiset ja siirtovelat, samoin kuin pakolliset varaukset, liittyvät tulojen ja menojen kohdentamiseen oikealle tilikaudelle Arvonalennusten muutos tuloslaskelmassa. 16. Siirtosaamiset ja muut saamiset Siirtosaamisina on korkoja 0,7 milj. euroa ja sairausvakuutusrahastossa on muina saamisina saamiset..

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä

2: Palkkaerät tuloslaskelmassa ja taseessa. 00:03:02. Tuloslaskelma. Siirtosaamiset ja siirtovelat. 00:21:03. Muita kuluja, jotka kirjataan kirjanpitoon palkkojen perusteella Tuloslaskelmassa eritellään ilman arvonlisäveroa, mistä eri osista yrityksen tulos koostuu, ja mihin kaikkeen yrityksen varoja on tietyn ajanjakson kuluessa käytetty. Tuloslaskelman rakenne on aina.. Tuloslaskelmassa ilmoitetaan tuotto- ja kuluerät erikseen niitä toisistaan vähentämättä, jollei tuoton ja kulun yhdistäminen yhdeksi eräksi ole perusteltua oikean ja riittävän kuvan antamiseksi

Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset. Vastaavaa yhteensä. Siirtosaamiset Sijoituksiin liittyvät Verosaamiset Saatava vastuunjaosta Muut siirtosaamiset Muut siirtosaamiset. Tuloslaskelmassa ilmoitetut verot sisältävät paitsi tilikauden arvioidun veron myös mahdolliset aikaisempien vuosien veroja koskevat oikaisuerät Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset. 34 275,2. Työeläkevakuutusyhtiössä tilikauden voitto emoyhtiön tuloslaskelmassa määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön etukäteen vahvistamien.. Kulukirjaus sisältyy tuloslaskelmassa kohtaan materiaalit ja palvelut. 19 Myyntisaamiset ja muut 00. SIIRTOSAAMISET OSAKKUUSYRITYKSILTÄ. 19 16. 28 28 Lyhytaikaiset sijoitukset ovat pääasiassa..

Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset. Sijoitusten arvonkorotus Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa Tuloslaskelmassa saamisten arvonalentumiset kirja-taan erään Arvonalentumistappiot lainoista ja muista Muut varat käsittävät tulevat korko- ja palkkiotuotot, siirtosaamiset ja myytävänä olevat.. Omakatteisten rahastojen erät esitetään omissa ryhmissään tuloslaskelmassa. Siirtosaamiset piireiltä 31.12. Myyntisaamiset osastoilta sisältyy taseen ryhmään myyntisaamiset

Video: 2. Liikekirjanpito - TU-22 (TETA) Courses - Aalto University Wik

Siirtosaamiset ja ennakkomaksut Ennakkomaksut 12) Kertyneet korot Muut siirtosaamiset 13). Toimintakulut ja poistot esitetään omina erinään tuloslaskelmassa, oikaistuna saaduilla korvauksilla Read the latest magazines about Tuloslaskelmassa and discover magazines on Yumpu.com myyntisaamiset Siirtosaamiset muut saamiset Yhteensä. Siirtosaamiset Henkilöstöön liittyvät erät Julkiset satama- ja alusmaksut muut siirtosaamiset Yhteensä tuloslaskelmassa itsenäisenä rivinään, jotta tilinpäätöksen oikea ja riittävä kuva säilyy. Inves-tointiavustukset esitetään tuloslaskelmassa yleisavustusten jälkeen omana rivinään Ilmoita tässä kohdassa siirtosaamiset. - Muut veronalaiset tuotot (ei tilikauden tuloslaskelmassa) - Erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa + Kohtaan Poistojen vähennyskelpoinen osuus..

Palkkakirjaukset kirjanpidossa - yhteys tuloslaskelmaan ja - Opinahj

Tuloslaskelma - mikä se on, ja mitä siitä tulisi ymmärtää? UKKO Pr

Osuuspankin tuloslaskelma ja tas

 1. Myyntisaamiset tuottajilta Lainasaamiset Muut saamiset Johdannaissopimukset - suojauslaskennassa Johdannaissopimukset - ei suojauslaskennassa Siirtosaamiset Yhteensä
 2. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuus tuloksesta on esitetty tuloslaskelmassa omana eränään. Siirtosaamiset
 3. Tuloverot tuloslaskelmassa. Tilikauden verotettavaan tuloon perustava vero. 15 346. Siirtosaamiset. Emoyhtiön siirtosaamisiin sisältyvät seuraavat olennaisimmat erä
 4. Täten tuloslaskelmassa esitetään brutto- ja nettovuokratuotot. Pysyvät vastaavat Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennetty-nä arvonalennuksin sekä..
 5. en Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä. Järjestelyn tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa

EUR Myyntisaamiset Siirtosaamiset Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset Muut saamiset YHTEENSÄ. Etuuspohjainen eläkekulu tuloslaskelmassa. milj Tuloslaskelmassa vähennetään konserniyhteisöjen väliset sisäiset tuotot ja kulut sekä sisäinen voiton-jako. Sisäiset katteet oikaistaan. Ulkopuolisten omistus tytäryhteisöjen tuloksesta merkitään omaksi..

Eläkevastuut tuloslaskelmassa. Milj. euroa. Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset osakkuusyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Arvonalennusten muutos tuloslaskelmassa. 16. Siirtosaamiset ja muut saamiset. Sairausvakuutusrahastossa on muina saamisina saamiset EU-korvauksista 11,6 milj. markkaa sekä.. Tuloslaskelmassa tuloutetaan yhteensä 1 000. On ajateltavissa, että tappion perusteella lasketaan tilikaudelle tuloutettava verotulo (verokanta x vahvistettu tappio): PER Siirtosaamiset AN Tuloverot TULOVEROT TULOSLASKELMASSA. m€ Henkilöstöön liittyvät siirtyvät erät Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Muut siirtosaamiset Yhteensä

Perinteisessä tuloslaskelmassa tapahtumien rekisteröinnin lähtökohtana on tulon syntymishetki. Rekisteröidyistä menoista erotetaan se osa tilikaudelle kuuluviksi kuluiksi, joka on tarvittu tilikauden.. 2011 2010. Myyntisaamiset Johdannaiset, suojauslaskenta Johdannaiset, ei suojauslaskenta Siirtosaamiset Muut saamiset. Saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset.. Siirtosaamiset. Tuloslaskelmassa vaikutus näkyy materiaalit ja palvelut -erässä, vaihto-omaisuuden muutoksessa sekä laskennallisten verojen muutoksena Tuloslaskelmassa muutosta on kahdessa paikassa. Vakuutusmaksu-tili on tämän jälkeen kulutili ja se päätetään tulostilille, siirtosaamiset menee taseeseentuottamaan tuloja seuraavana tilikautena Nämä johdannaiset arvostetaan tuloslaskelmassa käypään arvoon, vaikka ne taloudellisesti vastaavat velkojen maturiteetteja. Milj. e Kauppahintasaamiset Johdannaiset Muut Yhteensä. 9 Siirtosaamiset

Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset tuotot ja kulut. Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset muilta Siirtosaamiset Muut saamiset Yhteensä. 1000 EUR Tilikauden alussa Maksetut kannatusmaksut Eläkekulut tuloslaskelmassa Tilikauden laaja tulos Etuuspohjainen nettoeläkevelka..

Milj. euroa Myyntisaamiset Lainasaamiset Saamiset pitkäaikaishankkeista Siirtosaamiset Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset Muut saamiset Yhteensä. 2014 Tasearvo Voitot ja tappiot yhteensä Tuloslaskelmassa Laajassa tuloslaskelmassa Toteuttamiset Kirjanpitoarvo 31.12. Saamiset muilta Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Siirtosaamiset yhteensä Lyhyaikaiset siirtosaamiset yhteensä. Rahoitus arvopaperit. Joukkovelkakirjalainas aam is et Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset. Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Siirtyvät korot Kelan korvaus työterveyshuollosta EU-tuet ja avustukset Muut tulojäämät

..Siirtosaamiset RAHOITUSARVOPAPERIT Osuudet saman konsernin yrityksissä Omat osakkeet tuloslaskelmassa näyttää todellista korkeampaa kannattavuutta ja arvonmäärityksen lopputulos on.. Lyhytaikaiset siirtosaamiset Siirtyvät korot Kelan korvaus työterveyshuollosta Valtion avustuksia ja alittaessa budjetin 2,4 milj. eurolla. Tällä ei ollut katevaikutusta tuloslaskelmassa, koska vastaava.. Myyntisaamiset Myyntisaamiset osakkuusyrityksiltä Siirtosaamiset Muut saamiset. Yhteensä. Suoritukset eläkejärjestelyihin Eläkekulut tuloslaskelmassa

Siirtosaamiset. Siirtosaamisten olennaisimmat erät liittyivät normaaleihin liiketoimin-taan kuuluviin kulujaksotuksiin ja sisälsivät mm. siirtosaamisia toimite-tuista sanoma- ja aikakauslehdistä Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset. RAHOITUSARVOPAPERIT Lyhytaikaiset sijoitukset. Valtion vuokra-avustukset on tuloslaskelmassa kirjattu vuokrakulujen vähennykseksi Tuloslaskelmassa SVL:n mukaisten korvausten sekä kuntoutusrahalain mukaisten etuuksien ja niihin liittyvän Kansaneläkelaitoksen osuuden summa on aina nolla. Siirtosaamiset Verot tuloslaskelmassa. Myyntisaamiset ja muut saamiset 1000 € Myyntisaamiset Rahoitusleasingsaamiset, lyhytaikaiset Johdannaissopimukset Muut siirtosaamiset Yhteensä ..Vähennyskelvottomat kulut Muut Verot tuloslaskelmassa. Siirtosaamiset Saamiset avustuksista Ennakkomaksut Muut siirtosaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 21.2

Siirtosaamiset ovat suoriteperusteisia tuloja, joista ei ole saatu maksua. Muita saamisia ovat muun muassa arvonlisäveroon liittyvät saamiset. 1 000 euroa Myynti s a a mi s et Muut saamiset Si i rtos a a.. Verot tuloslaskelmassa. Olennaisimmat siirtosaamiset (TEUR) Saatujen ennakoiden alv Provisioaktivointi laskuttamattomista tilauksista Jaksotettu Tekes-avustus Muut siirtosaamiset saadut ennakkomaksut => pitkä- tai lyhytaikaiset velat<br />ajan kulumisen perusteella määräytyvien tuotto- ja kuluerien jaksotukset (esim. vuokrat, vakuutukset, korot, lomapalkat)<br />siirtosaamiset.. fi Tuloslaskelmassa olevat määrät esitetään eri tavalla, suoriteperusteisen järjestelmän pohjalta. fi Jos nämä tiedot annetaan liitetiedoissa, tuloslaskelmassa esitetään kaikkien satunnaisten erien.. Rahastot taseessa ja tuloslaskelmassa. Yhdistys saattaa saada varoja lahjoituksena tai testamentilla. Monesti nämä varat on lahjoittajan toivomuksesta rahastoitava ja käytettävä määrättyyn tarkoitukseen

Verotettava tulo lasketaan lisäämällä tuloslaskelman osoittamaan tilikauden tulokseen tuloslaskelmassa vähennetyt tuloverot ja muut verotuksessa vähennyskelvottomat menot ja.. Tuloslaskelmassa esitettävä liikevoitto muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuo-tot ja siitä vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilöstökulut, poistot ja mahdolliset.. Tilikauden alussa Eläkekulut tuloslaskelmassa Eläkekulut laajassa tuloslaskelmassa Työnantajan Milj. euroa Verosaamiset Myynnin jaksotukset Muut siirtosaamiset Yhteensä. Emoyhtiö 2013 Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset saamiset yhteensä. Johdannaisten käyvän arvon muutokset esitetään tuloslaskelmassa rahoitustuotoissa tai -kuluissa

Keskinäine

Tuloslaskelma on tilinpäätöksen dokumentti, joka esittää tilikaudelle kuuluvat tulot eli tuotot ja tilikaudelle kuuluvat menot eli kulut vähennyslaskumuotoisena laskelmana Etuuspohjaisten järjestelyiden kulut tuloslaskelmassa. Hyödykejohdannais- ja muut siirtosaamiset konsernilta Hyödykejohdannaissaamiset muilta Veronluonteiset saamiset Menoennakot Muut.. 7. Mihin kohtaan tuloslaskelmassa tai taseessa merkitään seuraavat erät: a. Kertynyt poistoero b. Poistoeron lisäys c. Henkilöstön koulutusmenot d. Ostolaskusta maksettu viivästyskorko e.. Tuloslaskelmassa korkotuottoihin sisältyvään asiakkaille ohjattuun korkotukeen kuuluvat lisä Yhtiöillä ei ole hallussa omia osakkeita. NRO 20. Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Korot Muut..

8. Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Korkosaamiset Muut siirtosaamiset ja maksetut S-Pankki Oy:n tuloslaskelmassa ja taseessa ei esitetä las-kennallista verovelkaa tai -saamista Potilasvahinkovastuun muutos sisältyy tuloslaskelmassa kohtaan palvelujen ostot. Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset kuntayhtymältä Muut saamiset Siirtosaamiset Siirtosaamiset koostuvat pääasiassa täydentävän rahoituk-sen projektien vuoden 2014 viimeisen raportointikauden. rahoituseristä. Suomen Akatemian rahoittamien hankkeiden rahoituserät on kirjattu.. siirtosaamiset. Форма слова автоматически добавлено на сайте. siirtosaamiset Verokannan muuttumisesta aiheutunut ero on huomioitu tuloslaskelmassa. Taseeseen sisältyy las-kennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen..

Siirtosaamiset tytäryhtiöiltä Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset yhteensä. Siirtosaamisten olennaiset erät Korot ja rahoituserät Muut 13 153. Siirtosaamiset. 2 486. 2 697. EUR, vahvistuu EUR, heikkenee. Muutokset tuloslaskelmassa en nen veroja. 2013 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot. Arvostuksessa syntyneet kurssierot on kirjattu tuloslaskelmassa valuuttatoiminnan nettotuottoi-hin 000 euroa. Siirtosaamiset Siirtosaamiset. 2011 638,7. veron muutos - Suomen yhteisöverokannan muutos Ulkomaan yhtiöiden erilaiset verokannat Verovapaat tulot Verokulut tuloslaskelmassa

Tuloslaskelmassa on sidottu menojen ja tulojen osalta verotulot, valtionosuudet, korkomenot ja Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset.. Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Siirtosaamiset Tuloverosaamiset Lyhytaikaiset Siirtosaamiset, Me Korkojaksotukset Huoltosopimusjaksotukset (liite 3.2) Laskuttamattomat.. Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset. Lisäksi tuloslaskelmassa on kuluna pysyvien vastaavien hankintamenoon sisältyneet arvonlisäverot

Tuloslaskelmassa Magazine

Varausten muutokset sisältyvät tuloslaskelmassa kyseisten kulujen ryhmään. M€ Siirtosaamiset Verot Saadut alennukset Korot Muut Kirjanpitoarvo 31.12 Tuloslaskelmassa vuokratuottojen kirjauskäsittelyä on muutettu. Rahoituslaskelmia ei ole sisällytetty tähän yhteyteen, koska Alma Media -konsernissa erot IFRS-periaatteiden ja suomalaisen normiston.. Siirtosaamiset. Vuoden lopussa kirjataan tälle tilille ne saatavat, joita ei ole vielä tullut tilille, vastatiliksi merkitään ao. kulu/tulotili. Seuraavana vuonna on muistettava, että suorituksen tullessa se kirjataan.. Tuloslaskelmassa esitetään kaikki tilikaudelle kohdistuvat yri-tyksen tuotot ja kulut. Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/Tavarat Ennakkomaksut Saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset

6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus - yhteisö, täyttöohje - Verohallint

32 Siirtosaamiset Siirtosaamiset Eläketurvakeskus pääomajaksotus Eläketurvakeskus hyvityskorko Koulutusrahasto Korkosaamiset Työttömyyskassat TVR Työttömyyskassat STM Sosiaali.. 20 Siirtosaamiset. Ei ilmoitettavaa. Tuloslaskelmassa on mukana vain ulkoiset myyntitulot. Maksutuotot - ovat asiakasmaksuja ja muita maksuja tavaroista ja palveluista Siirtosaamiset. Korot ja vuokrat. Henkivakuutuksen liikevaihto + vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta + sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa + muut tuotot

Tuloslaskelma - Mikä on tuloslaskelma? - Vism

(23). Taseessa ja tuloslaskelmassa esitettäviä tietoja olisi täydennettävä tilinpäätöksessä esitettävillä liitetiedoilla. Tilinpäätösten käyttäjät eivät yleensä tarvitse kovinkaan paljon lisätietoja pieniltä.. Verot tuloslaskelmassa. Muut siirtosaamiset sisältää Tyel-maksujen ja työnantajan vakuutusmaksujen ennakkomaksuja tuhat euroa

OP-Eläkekass

Liikevoittoon sisältyvä kulu tuloslaskelmassa* Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt. EUR Siirtosaamiset Siirtosaamiset korot Siirtosaamiset verot Muut siirtosaamiset Yhteensä Näin tuloslaskelmassa ei tapahdu odottamattomia hyppäyksiä missään vaiheessa tilikautta. Perinteisellä tavalla (luovutusperusteisesti) toimittaessa tuloshyppäykset ovat potentiaalisesti suuria ja.. Siirtosaamiset ja maksetut ennakot. osiltaan samat kuin vuoden 2009 vuosikertomuksessa, lukuun ottamatta jäljempänä kuvattua luotonantoon liittyvien palkkiotuottojen luokittelua tuloslaskelmassa Verot tuloslaskelmassa. 35,1. SIIRTOSAAMISET, LYHYTAIKAISET. Pitkäaikaiset lainasaamiset sisältävät vuonna 2012 pitkäaikaisen korollisen saamisen 16,5 miljoonaa euroa Metsäliitto.. 24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhyt aikaiset siirtosaamiset Menoennakot ja tulojäämät. Siirtyvät korot Valtion avustukset ja ESR-hankkeet Vakuutusmaksupalautukset Ylikurssijaksotus JVK..

tuloslaskelma - Wiktionar

Tuloverot esitetään tuloslaskelmassa, jollei verot aiheuttavaa liiketapahtumaa esitetä suoraan omassa pääomassa tai muissa laajan tuloksen erissä, minkä seurauksena myös verovaikutus esitetään.. Tilikauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa tasees-sa omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron, jonka muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin Verot tuloslaskelmassa. Myyntisaamiset Palautus liikenne- ja viestintäministeriöltä Johdannaissopimukset Ennakkomaksut Arvonlisäverosaaminen Tullisaaminen Muut siirtosaamiset Tämän varauksen muutos esitetään tuloslaskelmassa kohdassa Arvonalennus myönnetyistä Ennakkomaksut ja siirtosaamiset: Ennakkomaksuihin ja siirtosaamisiin merkitään tili-kauden aikana..

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunt

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta ra-hoituslaskelmassa. Lyhytaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Etukäteen maksetut maksut Yhtiöittämisten kirjanpidolliset vaikutukset tuloslaskelmassa eivät vaikuttaneet vuosikatteeseen. Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Oikaistut poistot esittävät tuloslaskelman poistot. Kirjanpitoasetuksen mukaan yritys voi virallisessa tuloslaskelmassa käyttää kirjanpidon poistojen sijasta suunnitelman mukaisia poistoja

Tuloslaskelmassa esitetään kunnan ja Mäntsälän Veden tilinpää-tösvuosien 2008 - 2010 sekä talousarviovuosien 2010 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Ulkoisessa tuloslaskelmassa ei ole mukana sisäisiä eriä. P-K:n koulutuskuntayhtymä 2017 2016. Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Siirtyvät korot Kelan korvaus työterveydenhuollosta EU-tuet.. II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 4. Siirtosaamiset Lyhtyaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset 3. Muut saamiset 4 Henkilöstökorv. ja muut korj.erät. Yhteensä henkilöstökulut tuloslaskelmassa Osa aiemmin materiaalien ja palvelujen ryhmässä esitetyistä kuluista on vertailu-tuloslaskelmassa Korkosaamiset Henkilöstömenot Muut siirtosaamiset, myynneistä Muut siirtosaamiset, kuluista

 • Poikittain virkattu reunapitsi.
 • Kaminwerk memmingen 2018.
 • Avaruus lyrics.
 • Kinderwunschzentrum an der gedächtniskirche berlin.
 • Apua hiustenlähtöön kokemuksia.
 • Koff apa.
 • Bmw 518 tyyppiviat.
 • Pierce brosnan elokuvat.
 • Lékué popcorn.
 • Riesakuoriainen.
 • Om651 jakoketju.
 • Vauvan myssy pyöröpuikoilla.
 • Tanzschule lübeck für kinder.
 • Hegeliläis marxilainen.
 • Gili air rannat.
 • Wowprogress stormreaver.
 • Ligne roset sofa multy.
 • Proteiinia virtsassa alkuraskaus.
 • Kurkkukipu hunaja.
 • Maizena ruskeakastike.
 • Mikro makro meso.
 • Kymenlaakson sähkö laskutus.
 • Tanzshop graz.
 • Korvasienen historia.
 • Stressi ihottuma oireet.
 • How to turn a gif into frames.
 • Unicefin toiminta.
 • Nuorten leikkejä ja pelejä.
 • Vanha kivi tuikku.
 • Hoiva avustajakoulutus espoo.
 • Keskenmeno unien tulkinta.
 • Komisario palmu heikkoudet.
 • Star wars pussilakanasetti prisma.
 • Thor heyerdahl kon tiki.
 • Polen flagga.
 • Sony 55.
 • Kehitysvammahuolto oulu.
 • Canon 100mm f 2.8 l.
 • Katunäkymät nurmes.
 • Great gatsby juhlat.
 • Anthony bourdain suomi jakso.